För att anmäla dig hos oss måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande.

Risk 1 MC

Utbildningen handlar om alkohol, droger och riskfyllt beteende i trafiken.

Pris: 800 kr

Kursavgiften är per deltagare och betalas via bankgiro 278-2506, kort eller kontant senast 1 vecka innan kursstart.

Av- och ombokning ska göras minst 3 dagar före kurs för att få full återbetalning, avbokning kan göras via telefon, mail eller receptionen. Utebliven betalning innebär ej att ni avbokas automatiskt. Vid senare avbokning debiteras 600 kr.

Utbildningstillfället är 3,5 timmar i  enighet med Transportstyrelsens föreskrifter (Vid sen ankomst blir man ej godkänd)!

Vi förbehåller oss rätten att avboka/omboka ett kurstillfälle om det är för få deltagare inbokade.

Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning ej tillåten.Teaching is in Swedish so you must master it in speech and Writing. Interpretation is not allowed.

Teaching is in Swedish so you must master it in speech and Writing. Interpretation is not allowed.

Riskutbildning för motorcykel (behörighet A1, A2 och A)

Den obligatoriska utbildningen är specifikt inriktad på motorcykel och omfattar två delar:
– Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
– Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Riskutbildningens upplägg
Riskutbildningen är tvådelad och innefattar risker som är speciella för motorcyklister. Upplägget av utbildningen varierar mellan olika utbildare. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd hos just den utbildaren.Del 1 lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor.

I del 1 ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Del 2 är mer praktiskt inriktad. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och förarbeteende. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera motorcykeln på ett säkert sätt.

Typ av motorcykel under riskutbildningens del 2
Den motorcykel du kör under utbildningen ska vara tvåhjulig och lämplig för utbildningen.
– Om du genomgår förarutbildning för behörighet A1 ska du använda en lätt motorcykel med motor på minst 120 cm3.
– Om du genomgår förarutbildning för behörighet A ska du använda en tung motorcykel med motor på minst 575 cm3.

Krav på skyddsutrustning under riskutbildningens del 2
Vid körning måste du ha hjälm och skyddsutrustning som är avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar och ryggskydd. Hjälmen och utrustningen ska vara fri från skador.

Efter riskutbildningen
Den som anordnar utbildningen rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i kursplanen. Om du inte uppnått dessa mål måste du göra om riskutbildningen och betala en ny avgift till utbildaren.
När riskutbildningen är registrerad och giltig får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Vägverket. Om riskutbildningen inte finns registrerad vid provtillfället riskerar du att bli avvisad från provet och förlora den inbetalda avgiften.

Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut, måste du göra om utbildningen.

Hur länge är den riskutbildningen för motorcykel giltig?
Riskutbildningen för motorcykel är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Varför upphör giltighetstiden att gälla då körkortet utfärdas?
Svar: Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskapsprov och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortsaspiranten genomför en ny riskutbildning. Det är då inte rimligt att åberopa en tidigare genomförd riskutbildning, eftersom man uppenbarligen visat på brister i kunskaper och attityd när det gäller risker.

Undantag från kravet på att göra riskutbildning för motorcykel
Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:
1. Du har ett giltigt körkort med behörighet A1 och har tidigare genomgått den nya riskutbildningen för motorcykel (Riskutbildning för behörighet B kan inte tillgodoräknas):
– Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A.
2. Du har giltigt körkort med behörighet A, begränsad effekt:
– Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A, obegränsad effekt.
3. Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
– Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
4. Du har ett giltigt körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
– Du behöver inte göra en ny riskutbildning

Riskutbildning för motorcykel (behörighet A1, A2 och A) infördes den 1 november 2009.

Vilka nya regler infördes den 1 november 2009?
Svar: Från den 1 november 2009 blev det obligatoriskt att genomgå riskutbildning för den som ska ta körkort för behörighet A1, A2 och A.

Om jag har gjort ett godkänt kunskapsprov för motorcykel före den 1 november 2009 och ska göra körprov efter 1 november, måste jag då gå riskutbildning för motorcykel före körprovet?
Svar: Ja, du måste genomföra den nya tvådelade riskutbildningen (både del 1 och del 2 för motorcykel) om du ska göra ditt prov efter 1 november 2009.

Finns det några övergångsregler som det fanns för behörighet B?
Svar: Nej.

Måste jag gå riskutbildning för behörighet A (mc) om jag redan har gått riskutbildning för behörighet B (personbil)?
Svar: Ja, eftersom utbildningen för behörighet B är inriktad på personbil och riskutbildningen för A och A1 är specifikt inriktad på motorcykel kan du inte tillgodoräkna dig den utbildning du har gått för B.

Jag har återkallat körkort och har tidigare haft körkort för behörighet A eller A1. När jag ska göra nytt prov för att få tillbaka den tidigare behörigheten, måste jag då genomföra riskutbildningen?
Svar: Ja, från den 1 november 2009 måste du ha giltig riskutbildning för motorcykel innan kunskapsprov och körprov kan genomföras.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

CH Anderssons Trafikskola AB, Klostergatan 13 vån 4, 753 21 Uppsala (nedan kallad företaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Företaget bedriver Trafikskoleverksamhet i enlighet med Transportstyrelsen och Trafikverkets vision och värdegrund.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Företaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande information till Transportstyrelsen och kommunicera med kunderna (kallelser till körlektioner, rapportering Transportstyrelsen och utbildningar, information till målsmän m.m.) samt hantera kundrelaterade ekonomiska transaktioner.

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av inskrivning kunder
 • Företagsadministration
 • Hantering av utbildningskort på kunder
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av företaget
 • Kontakt med kund
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Företaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom företagets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i företaget Avtal
Företagsadministration Avtal
Deltagande i företagets utbildningar Avtal
Licenshantering Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Transportstyrelsen och Trafikverket, rättsligförpliktelse
Utbildningar arrangerade av företaget Körkortsutbildning, annars samtycke
Kontakt med företaget Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud Rättsligförpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning 5 årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i företaget har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter. Företaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i receptionen.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta företaget för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur företaget arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om företagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du företaget.