För att anmäla dig hos oss måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans medgivande.

Kursavgiften är 490 kronor per deltagare och betalas via bankgiro 278-2506, kort eller kontant senast 1 vecka innan kursstart. Anmälan är bindande, utebliven betalning innebär ej att ni avbokas automatiskt.

Av- och ombokning ska göras minst 3 dagar före kurs för att få full återbetalning, avbokning kan göras via telefon, mail eller receptionen. Det är viktigt att komma i tid eftersom man måste närvara vid hela kurstiden för att vi ska kunna godkänna dig till Transportstyrelsen.

Vid sen avbokning eller om man uteblir/sen ankomst debiteras man med 340 kr/deltagare.

I priset ingår teorimaterial, kaffe, te, choklad och frukt.

Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig.

Medtag giltig identifikationshandling. 

Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning ej tillåten.

Teaching is in Swedish so you must master it in speech and Writing. Interpretation is not allowed.

Under kurstillfället säljer vi ett start-paket med övningskörningsskylt, 2 backspeglar (en tittspegel och innerbackspegel), Körkortsboken, Studiehäfte, Vägmärkeshäfte, Vägmärkestest för 650 kr (ord. pris 1020 kr).

VIKTIGT!!

Introduktionsutbildningen innehåller i enighet med Transportstyrelsens föreskrifter information om:

 •  Körkortsutbildningens mål och innehåll
 •  De regler som gäller för övningskörning
 •  Hur man planerar och strukturerar övningskörningen
 •  Trafiksäkerhet och miljö.
 •  Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.
 •  Varje deltagare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.
 •  Intyget om genomförd introduktionsutbildning är giltigt i 5 år.
 •  Utbildningstillfället är 3,5 timmar (Vid sen ankomst blir man ej godkänd)
 •  För mer information, besök gärna www.transportstyrelsen.se

Man får bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Obs: Har du gått kursen under de senaste 5 åren så behöver du inte gå igen.  Du kan alltså ansöka om nytt handledartillstånd eller förlänga ditt tidigare tillstånd förutsatt att det inte hunnit bli ogiltig. Annars måste du gå om kursen.

För boka tid till introduktionsutbildning, använd dig av kalendern till vänster för att hitta tid som passar dig.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

CH Anderssons Trafikskola AB, Klostergatan 13 vån 4, 753 21 Uppsala (nedan kallad företaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Företaget bedriver Trafikskoleverksamhet i enlighet med Transportstyrelsen och Trafikverkets vision och värdegrund.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Företaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande information till Transportstyrelsen och kommunicera med kunderna (kallelser till körlektioner, rapportering Transportstyrelsen och utbildningar, information till målsmän m.m.) samt hantera kundrelaterade ekonomiska transaktioner.

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av inskrivning kunder
 • Företagsadministration
 • Hantering av utbildningskort på kunder
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av företaget
 • Kontakt med kund
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Företaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom företagets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i företaget Avtal
Företagsadministration Avtal
Deltagande i företagets utbildningar Avtal
Licenshantering Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Transportstyrelsen och Trafikverket, rättsligförpliktelse
Utbildningar arrangerade av företaget Körkortsutbildning, annars samtycke
Kontakt med företaget Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud Rättsligförpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning 5 årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i företaget har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter. Företaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i receptionen.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta företaget för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur företaget arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om företagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du företaget.