Extra stöd (NPF)

Enskild teori

Hos oss på Anderssons Trafikskola finns möjlighet att boka tid för enskild teori, det innebär att du sitter ensam med en trafiklärare och lär dig teori på ett sätt som fungerar för dig. Det är viktigt att du som studerar berättar för din trafiklärare hur du lättast lär dig och vad du tycker är svårt och behöver extra hjälp med. För bokning av lektion med enskild teori behöver du kontakta trafikskolan via e-post eller telefon.

Rådgivning

Om du har någon form av NPF (ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes sydrom, Språkstörning, Dyslexi eller något annat), så erbjuder vi 15 min kostnadsfri rådgivning, för bokning av sådan tid behöver du kontakta trafikskolan via e-post eller telefon.

Ansökan

Vi hjälper även till med ansökan om anpassat kunskapsprov mot en kostnad, priset ser du under fliken prislista. Med anpassat kunskapsprov menas att man kan få längre tid på sig, göra ett muntligt prov, längre tid med tolk, muntligt prov med tolk.

Muntligt kunskapsprov för dig med mycket stora lässvårigheter, det finns två typer av muntligt prov (från den 1 oktober 2021)

Du kan ansöka om att få göra kunskapsprovet muntligt. Det kan passa dig som till exempel har svåra läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi, ADHD, ADD, autism eller asperger.

  • ett bedömningsprov*
  • ett uppläst prov

Bedömningsprovet innebär att provförrättaren ställer frågorna muntligt och du svarar på dem med egna ord. Du läser inte någon text under provet. Provförrättaren bedömer om dina svar är rätt.
Det här provet kan passa dig som tycker det är lättare att med egna ord förklara vad du kan. Provförrättaren kan anpassa provet, till exempel genom att ställa frågan på annat sätt om du behöver det.
*Bedömningsprovet går till som det muntliga provet gör idag.

Det upplästa provet innebär att provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen. Även du ser texten och du väljer det svar du anser är rätt. Provet rättas automatiskt av datorn.
Det här provet kan passa dig som tycker det är svårt att med egna ord svara på frågor och istället vill välja mellan svarsalternativ.

Båda typerna av muntligt prov kan göras med teckenspråkstolk eller tolk på annat språk. Om du har behov av tolk uppger du det i din ansökan.

Det går att göra muntligt prov på svenska för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.

Beslut om muntligt kunskapsprov

Ett beslut om muntligt kunskapsprov gäller för samtliga körkortsbehörigheter och för traktorkort. Om din ansökan beviljas, får du ett skriftligt beslut som gäller i fem år. Vid ett muntligt kunskapsprov sitter du i ett enskilt rum med provförrättaren och du har 90 minuter på dig.

Förlängd provtid

Du kan ansöka om att få göra provet med förlängd provtid. Det kan passa dig som till exempel har läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, Autism, Asperger eller annat modersmål än svenska.

Om du har lässvårigheter kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med längre provtid. Det innebär att den vanliga provtiden utökas med 50 procent istället för 50 minuter får du 75 minuter. Du kan också lyssna på provet på svenska vid förlängd provtid.
Det går att göra provet med förlängd provtid för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort.

Beslut om förlängd provtid

Ett beslut om förlängd provtid gäller för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort. Beslutet gäller i två eller fem år, utifrån den bedömning som gjorts i din ansökan. Om din ansökan beviljas får du beslutet skriftligt.

Kunskapsprov med tolk

Om du inte kan läsa och förstå svenska, kan du få göra kunskapsprovet med tolk. Det går att göra provet med tolk för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE eller traktorkort, men inte för andra körkortsbehörigheter eller för yrkesprov.

Två olika slags tolkprov

Det finns två olika slags tolkprov; kunskapsprov med tolk och muntligt kunskapsprov med tolk. Vid kunskapsprovet erbjuder vi dig att använda visir och munskydd kostnadsfritt.

Kunskapsprov med tolk 

Kunskapsprov med tolk är för dig som inte kan läsa och förstå svenska. Vid tolkprov läser provförättaren frågorna och svarsalternativen som tolken översätter till dig. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar.

Muntligt kunskapsprov med tolk

Muntligt kunskapsprov med tolk är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter både på svenska och ditt modersmål (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar). Vid muntligt tolkprov kommer du inte se frågan eller alternativen på din skärm. Provförättaren ställer frågan muntligt och du får själv berätta vad som gäller utifrån en bild och fråga. Tolken översätter allt som du och provförättaren säger. Provförättaren bedömer om svaret är rätt eller fel.

Du som har behov av teckenspråkstolk kan göra det muntliga provet med teckenspråkstolk. Det gäller traktorkort och alla körkortsbehörigheter, utom behörigheterna D1, D, D1E och DE. Trafikverket tillhandahåller teckenspråkstolk.

Beslut om tolkprov eller muntligt kunskapsprov med tolk

Ett beslut om tolkprov gäller för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE och för traktorkort. Om din ansökan om tolkprov beviljas, får du ett skriftligt beslut där det också framgår hur länge det är giltigt.

Beslut om tolkprov ger rätt till prov med förlängd provtid

Om ansökan om tolkprov eller muntligt kunskapsprov med tolk blir beviljat har du även rätt att boka skriftliga prov med förlängd provtid.

Någon ska intyga att du har svårt att läsa och skriva

Den som skriver ett intyg om svårigheter att läsa och skriva måste ha god kunskap inom området. En viktig bedömning är vilken anpassning personen behöver för att kunna visa sina kunskaper vid ett kunskapsprov.

Intyget bör skrivas av någon av följande personer:

  • Speciallärare eller specialpedagoger
  • Personal på vissa trafikskolor
  • Logopeder eller andra specialister